-TSʼEEʼ

Navajo

root
Definitions
  • to eat mushy object (as cornmeal) nv-theme-O + S overeats * néidíníltsʼééh MOM * néineestsʼééh perf.| S * ńʼdíníltsʼééh MOM * náʼneestsʼééh perf. |}