-CHĄ́Ą́ʼ

Navajo

root
Definitions
  • to flee, to run out nv-theme-ahi + ni + two S * hiʼnilchééh Ø-MOM * ahiʼnilchééh * ahidíʼníilchééh * hahiʼnilchééh * yisdáhiʼnilchééh * táhidíʼnílchééh DIV * ahineelchééh ni-MOM * chʼíhiʼneelchééh * ? * naʼahinilché CONT * ahinoolchééł PROG || |}